+38(067)-998-95-60, +38(048)2-34-80-31, +38(048)2-34-80-39

Фотогалерея

Подписка

Договор туриста

Додаток №2

До Агентського Договору
№_____, від «___»_________20__р.

 

Договір
на туристичне обслуговування  № ____________

м. Одеса                                                                                                        «____» _________2015р.

ТОВ «Компанія Планета Тур» (Адреса м. Одеса, ул. Французкий бульвар, 8 3-й этаж (офис 301)); ліцензія Державної служби туризму і курортів на туроператорську діяльність АГ №580661 від  04.11.2011р., надалі Туроператор від імені і за дорученням якого на підставі агентського договору №_____ від ______ р. укладає цей Договір ____________________________________, в особі ______________________________________________________________, надалі Турагент з одного
та Громадянин (ка)________________________________________________________ паспорт______________,виданий_______________________________________, що проживає :____________________________________________, що діє на підставі особистого волевиявлення, який (а) діє від свого імені та від імені осіб, які уповноважили його (її) по довіреності  на укладення даного Договору, а саме:
Громадянин (ка)__________________________________________________________________________
Громадянин (ка)__________________________________________________________________________
Громадянин (ка)__________________________________________________________________________ ,
кожний з яких надалі - "Турист", з другого боку, а разом надалі - "Сторони",
уклали цей договір, про наступне:

З метою уніфікації понятійного апарату цього Договору Сторони домовились, що у цьому Договорі вони оперують поняттями, які вважаються спеціальною термінологією цього Договору, виключно у контексті їх тлумачення, поданому нижче:
Договір – цей договір;
Додаток/Додатки – письмові додатки, доповнення та уточнення до Договору, оформлені в належному порядку, підписані сторонами правочини, що є невід’ємною частиною / частинами Договору;
Туризм - тимчасовий виїзд (на термін від 24 годин до 183 діб з урахуванням днів від’їзду та приїзду) особи/осіб з місця постійного проживання по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою, без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та з зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях;
«Туристичний оператор» (Туроператор) - в Договорі значення терміну «Туристичний оператор» аналогічне до його визначення у ст. 5 Закону України «Про туризм»;
«Туристичний агент» (Турагент) - в Договорі значення терміну «Туристичний агент» аналогічне до його визначення у ст. 5 Закону України «Про туризм»;
«Туристичний продукт» – розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо);
«Туристичні послуги та товари» - послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів;
«Договір на туристичне обслуговування» -в Договорі значення терміну «Договір на туристичне обслуговування» аналогічне до його визначення у ст. 20 Закону України «Про туризм»;
«Заявка» - офертаТуриста або юридичної особи, направлена Туроператору через Турагента, в якій міститься пропозиція укласти Договір на туристичне обслуговування на умовах зазначених в Заявці;
«Підтвердження заявки» - акцептТуроператора Заявки, який надсилається Турагенту або через Турагента  Туристу або юридичній особі. Підтвердженням заявки є також рахунок Туроператора, виcтавлений для оплати Турагентом (Туристом) замовленого Туристом або юридичною особою Турпродукта;
«Ануляція» - відмова Турагентаабо туриста (Замовника) зроблена письмово або через засоби електронного чи факсимільного зв’язку від замовленого в Туроператора Турпродукта (туристичних послуг) чи його частини (ануляція повинна бути завірена  підписом уповноваженої особи та печаткою Турагента), а також відмова Туроператора від надання замовленого Турпродукта (туристичних послуг) у випадках визначених у Договорі.
«Високий сезон» - з 25 квітня по 10 травня, з 1 липня по 31 серпня, з 24 грудня по 10 січня.

«Ціна (загальна вартість), СПО (SPO (specialpriceoffer)» – спеціальні пропозиції туроператора зазначені на сайті, в каталогах та інших в т.ч. рекламних матеріалах туроператора, відомості щодо максимально можливої вартості послуг яку може сплатити Турист при придбанні турпродукту (туристичних послуг). До цієї суми можуть бути включенні вартість послуг які надає туроператор, транспортні компанії ( в т.р. послуги з бронювання), страхові компанії та інші суб’єкти туристичної діяльності, а також консультаційні - інформаційні послуги з підбору туру які туристу надає безпосередньо турагент.

«Комерційний курс Туроператора»: грошовий еквівалент в іноземній валюті  1(одного) долара США до гривні України та 1 (одного) ЄВРО гривні України, що  визначений Туроператором та оприлюднений на сайті, що застовується Туроператором при визначені суми сплати  туристичного продукту (туристичної послуги) яка належить Туроператору.
«Додатки» – належним чином оформлені, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печаткою додатки, доповнення, додаткові угоди, які є невід’ємною частиною Договору;

 

1. Предмет Договору
1.1. За цим Договором  ТУРОПЕРАТОР через Турагента зобов’язується  надати Турпродукт (туристичні послуги) з переліком послуг визначеними  у «Заяві» при замовленні Турпродукту (туристичних послуг).
1.2. Цим Договором ТУРИСТ одночасно доручає ТУРОПЕРАТОРУ представляти інтереси його  та осіб, що супроводжують ТУРИСТА, при подачі документів до Консульської  установи  країни - подорожі та оплаті послуг для оформлення  та отримання в’їзних віз для ТУРИСТА.
1.3. За цим договором Туроператор може виступати посередником між Туристом та транспортними компаніями, страховими компаніями та інші суб’єктами туристичної діяльності що зазначається в підтверджені Заявки.
1.4. За цим договором Турагент від власного імені може надавати консультаційно - інформаційні послуги з підбору та бронюванню туристичного продукту (туристичних послуг).
1.5. Турист за цим договором зобов’язується  прийняти та оплатити послуги Туроператора, транспортних компаній ( в т.р. послуги з бронювання), страхових компаній та інших суб’єктів туристичної діяльності зазначених в підтвердженні Заявки, а також консультаційні - інформаційні послуги з підбору туру які туристу надає безпосередньо Турагент.
1.6. Даний договір за своїм змістом є змішаним у відповідності зі ст. 628 ЦК

 

2. Обов'язки сторін
2.1. За цим Договором ТУРОПЕРАТОР бере на себе наступні зобов’язання:
2.1.1. Забронювати та надати туристичний продукт (туристичні послуги), замовлені ТУРИСТОМ  в повному обсязі, в кількості, якості та у визначені Договором терміни, про які сторони попередньо домовилися, за умови повної сплати вартості Туристичного Продукту Туристом у строки, встановлені даним Договором та Додатками до нього, видати Туристові документи, необхідні для отримання туристичних послуг та підтвердження статусу Туриста;
2.1.2.  Вчасно забезпечити ТУРИСТА через Турагента необхідними для поїздки документами: Інформаційними туристичними ваучерами, страховими полісами, авіаквитками, програмою туру, тощо.
2.1.3. У випадку виникнення обставин, що роблять неможливим надання ТУРИСТУ послуг з вини ТУРОПЕРАТОРА (за винятком випадків форс-мажорних обставин та відмов Консульських установ у видачі віз ТУРИСТУ чи подорожуючим із ним особам) повернути  кошти оплачені ТУРИСТОМ.
2.2. За цим Договором Турагент бере на себе наступні зобов’язання:
2.2.1. В рамках виконання посередницьких послуг надати ТУРИСТУ відомості про:
- правила поведінки та вимоги  щодо збереження об’єктів історії та культури, природи;
- політичний та соціальний устрій, традиції звичаї та релігійні вірування країни перебування;
- умови страхування, порядок відшкодування нанесених збитків, умови відмови від послуг;
-основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних та в’їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд та виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі інформацію щодо термінів їх оформлення;
-медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів для участі в поїздці у країни з тропічним кліматом згідно вимог санітарно-епідеміологічних служб;
-характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, у тому числі їх вид і категорія, терміни стикувань (сполучення) рейсів, а також іншу обов’язкову інформаціу, передбачену кодексами і правилами перевезень (якщо перевезення входить до складу туристичного обслуговування);
- характеристику готелів, інших місць розміщення туристів, у тому числі їх місце розташування, класифікацію за законодавством країни (місця) тимчасового перебування, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, відомості про правила тимчасового проживання, строки і порядок оплати готельного обслуговування, а також іншу обов’язкову інформацію, передбачена нормативно-правовими актами (якщо готельне обслуговування входить до складу послуг з туристичного обслуговування);
- також надати інші відомості передбачені ст. 20 Закону України “Про туризм”.
2.2.2. Надати Туристу консультаційні - інформаційні послуги з підбору туру.

2.3. За цим Договором ТУРИСТ бере на себе наступні зобовязання:
2.3.1. Уважно ознайомитися з умовами цього Договору, дотримуватись і виконувати їх в повному обсязі.
2.3.2. Повністю сплатити вартість Туристичного Продукту(туристичних послуг), транспортних послуг, страхових послуг та інших, а також послуг Турагента в терміни, передбачені Договором.
2.3.3. У відповідності до Заявки ТУРИСТА  подати  ТУРОПЕРАТОРУ через ТУРАГЕНТА  всі необхідні для здійснення подорожі документи вчасно, не пізніше дати, обумовленої Сторонами.
2.3.4. У випадку виклику ТУРИСТА чи осіб, які з ним подорожують, до Консульської установи іноземної країни, до якої прямує чи через яку транзитом проїжджає ТУРИСТ, для проведення особистої співбесіди з метою відкриття візи, прибути до зазначеної установи за власний кошт та у визначений строк.
2.3.5. Прийняти від Туроператора через ТУРАГЕНТА  всі результати виконання зобов’язань за цим Договором.
2.3.6. Отримати під підпис та перевірити наявність і правильність заповнення документів, необхідних для здійснення подорожі, та негайно  повідомити ТУРАГЕНТА про виявлені в них недоліки (неточності, помилки).
2.3.7. Прибути до місця початку подорожі та для реєстраціїї, за дві години до відправлення транспорту, як наземного так і повітряного.
2.3.8.   Турист зобов'язується:

   1. надати ТУРОПЕРАТОРУ всі необхідні для бронювання та замовлення Туристичного Продукту відомості та документи (або їх копії) в необхідній кількості примірників;
   2. не порушувати права та інтереси інших осіб, вимог законів, які діють на території країн перебування;
   3. виконувати митні, прикордонні, санітарні та інші правила;
   4. поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місцевості) перебування;
   5. зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об'єктів природи та культурної спадщини в країні (місцевості) перебування;
   6. обов’язково довести до відома ТУРОПЕРАТОРА до моменту укладення цього Договору  всю інформацію, що дає ТУРОПЕРАТОРУ змогу об’єктивно виявити можливі протипоказання до споживання окремих послуг Туристичного Продукту зокрема і Туристичного Продукту в цілому, включаючи але не обмежуючись: наявність різного роду захворювань (в тому числі хронічних), наявність стану вагітності та його строку, перебування на обліку у психоневрологічному диспансері; інших обставин стану здоров’я Туриста, тощо. В разі ненадання такої інформації ТУРОПЕРАТОРУ до моменту укладення цього Договору, Турист несе одноосібну відповідальність за зміну стану здоров’я та / або настання летального випадку через, включаючи але не обмежуючись: зміну кліматичних умов, особливості національної кухні держав перебування, погодні умови в державах перебування, норми діючих законодавств країн перебування, тощо);
   7. надавати персональну інформацію в обсязі, необхідному для бронювання  Туристичного Продукту;
   8. дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки;
   9. з’явитися особисто до конкретного консульства / дипломатичної установи іноземної держави для співбесіди чи з іншої причини в разі такої необхідності, про що Турист невідкладно інформується ТУРОПЕРАТОРОМ (якщо отримання візи / дозволу на в’їзд доручені Туристом ТУРОПЕРАТОРУ);
   10. відшкодовувати Туроператору через Турагента збитки, завдані йому неправомірним діями Туриста;
   11. при поїздках до країн з підвищеним рівнем епідеміологічного ризику до виїзду до таких країн самостійно зробити необхідні Щепленя та вакцинації; отримати документ про проведення таких Щеплень та вакцинацій;
   12. не використовувати отриману для участі в туристичній поїздці візу / дозвіл на в’їзд з метою, відмінною від Туризму і, відповідно до умов Реалізації Туристичного Продукту і цього Договору, повернутися з країни (місцевості) тимчасового перебування до країни початку подорожі або країни постійного проживання;
   13. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України та законодавствами країн тимчасового перебування;
   14. в разі, якщо Туристові відомо про те, що він зареєстрований у комп’ютерних базах даних відповідних відповідальних органів та організацій іноземних держав як неблагонадійна особа (через звернення про надання політичного притулку, здійснення кримінальних злочинів, порушення режиму перетину кордонів держав, порушення митних правил держав, тощо) він зобов’язаний повідомити про це ТУРОПЕРАТОРА до моменту укладення Договору;
   15. при поверненні з закордонної поїздки Турист, в разі необхідності, зобов’язаний передати свій закордонний паспорт громадянина України до відповідної дипломатичної чи консульської установи іноземної держави для контролю повернення особисто або за посередництва ТУРОПЕРАТОРА;
   16. в період Реалізації Туристичного Продукту не мати з собою та / або у супроводжуючому багажі тварин, рослин, грибів, мхів і лишайників; не розміщувати представників згаданих царств природи у засобах розміщення та транспортних засобах за програмою Туристичного Продукту;
   17. в разі групового туру, визнавати за будь-яких умов авторитет гіда / супроводжуючого в питаннях організації туру, визначену ним послідовність проведення заходів екскурсійної програми, остаточність рішень гіда / супроводжуючого в інших питаннях, прямо пов’язаних з безпосереднім споживанням Туристичного Продукту;
   18. в разі групового туру, Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: будь-які екскурсійні, перекладацькі та інші послуги гіда / супроводжуючого групи для групи в цілому та / або окремих туристів у вільний час за програмою Туристичного Продукту не передбачені; будь-яке транспортне обслуговування чи інші супутні туристичні послуги для групи в цілому та / або окремих туристів у вільний час за програмою Туристичного Продукту не передбачені;
   19. В разі групового туру, Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: груповий тур з Реалізацією Туристичного Продукту може не відбутися в разі недобору групи; в разі належного повідомлення Туриста про недобір групи не пізніше ніж за три дні до початку туристичної подорожі цей Договір втрачає силу, а Турист отримує сплачені відповідно до умов цього Договору кошти в розмірі, передбаченому чинним законодавством України;
   20. Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: ТУРОПЕРАТОР має право перестановки (оперативної зміни) виконання будь-яких екскурсійних та супутніх заходів / надання послуг (окрім послуг розміщення) за програмою Туристичного Продукту (в тому числі перенесення таких заходів / послуг з одного дня на інший за програмою Туристичного Продукту) без зміни сумарного обсягу послуг за програмою Туристичного Продукту; ТУРОПЕРАТОР також має право замінювати екскурсійні та супутні заходи / надання екскурсійних та супутніх послуг на рівноцінні, якщо це пов’язано з неможливістю виконання запланованих заходів / надання запланованих послуг з вини третіх сторін, включаючи але не обмежуючись: через зміну режиму роботи запланованого об’єкту відвідування, через непланове закриття об’єкту відвідування, через закриття об’єкту відвідування на ремонт та / або реконструкцію, через оголошення об’єктами відвідування позапланових санітарних днів, тощо.
   21. Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: ТУРОПЕРАТОР має право збільшення або зменшення обсягу туристичних та інших супутніх послуг за програмою Туристичного Продукту (у випадку зменшення обсягу послуг - за винятком транспортних послуг і послуг розміщення) якщо це пов’язано з настанням фактичних обставин, настання яких ТУРОПЕРАТОР не міг передбачити, виникненню яких не міг запобігти і які знаходяться поза будь-яким контролем ТУРОПЕРАТОРА, включаючи, але не обмежуючись: дорожні умови (затори, припинення руху транспорту дорогами, блокування доріг, страйки, ремонтні роботи, встановлення об’їздів, тощо), погіршення погодних умов (ожеледиця, низька видимість, низька швидкість руху, тощо), спізнення залізничного, авіаційного, морського, річкового, підземного та інших видів транспорту; дії чи бездіяльність прикордонних, митних, інших офіційних державних служб України та іноземних держав, тощо. При зменшенні або збільшенні обсягів за типами послуг, окреслених цим абзацом Договору, відповідно до Додатку №1 до цього Договору, Турист дає згоду ТУРОПЕРАТОРУ на таке: в разі настання в процесі Реалізації Туристичного Продукту вказаного роду або аналогічних фактичних обставин компенсація Туристом ТУРОПЕРАТОРУ вартості фактично наданих понад обсяг послуг, через дію таких фактичних обставин, Туристичного Продукту, встановлений Договором, не проводиться, і також в разі настання в процесі Реалізації Туристичного Продукту вказаного роду або аналогічних фактичних обставин, компенсація ТУРОПЕРАТОРОМ Туристу вартості фактично ненаданих через такі фактичні обставини послуг теж не проводиться. Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у тому, що визнання факту настання вищеозначених фактичних обставин відбувається таким чином: в момент виявлення дії таких обставин в період Реалізації Туристичного Продукту, виконувати інші вимоги, встановлені цим Договором.

2.3.9. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг під час поїздки, та покрити з власних коштів витрати чи збитки, спричинені в результаті  неправомірних дій ТУРИСТА чи осіб, що подорожують з ним.
2.3.10. У випадку прийняття рішення ТУРИСТОМ про відмову від поїздки негайно повідомити про це ТУРОПЕРАТОРА  через ТУРАГЕНТА    в письмовому вигляді.

 

3. Права Туроператроа
3.1. ТУРОПЕРАТОР має право:

   1. відмовитися від виконання Договору у випадках: виникнення форс-мажорних обставин, визначених Договором, при яких Реалізація Туристичного Продукту (туристичних послуг) виявиться неможливою; відмови конкретного консульства/дипломатичної установи іноземної держави у видачі Туристу візи/дозволу на в’їзд (про що ТУРОПЕРАТОР невідкладно інформує Туриста через Турагента, але не пізніше наж за 48 годин з моменту, коли про це стало відомо ТУРОПЕРАТОРУ); в разі невчасного та/або неповного подання Туристом ТУРОПЕРАТОРУ необхідних для оформлення Туристичного Продукту документів; в разі подання Туристом ТУРОПЕРАТОРУ неправдивих та/або завідомо неправдивих даних і інформації щодо себе, та/або підроблених чи не чинних документів; в разі, якщо ТУРОПЕРАТОРУ стане відомо про придбання Туристом Туристичного Продукту з метою, відмінною від Туризму (тобто з метою влаштування на оплачувану роботу за кордоном, метою прохання про політичний притулок, тощо), і ТУРОПЕРАТОР зможе мотивувати і довести це шляхами, не забороненими чинним законодавством;
   2. отримати від Туриста необхідну інформацію персонального характеру з метою Реалізації Туристичного Продукту та проведення належної підготовки до його Реалізації;
   3. у виключних випадках змінювати передбачені Додатком №1 готелі на готелі тієї ж або вищої категорії в разі неможливості надання послуг у засобах розміщення обумовленої якості та класу (з причин аварії мереж водопостачання, систем опалення, пожежі, виходу з ладу систем вентиляції та кондиціювання повітря,тощо), про що Турист має бути проінформованим; оперативно змінювати порядок проведення екскурсійних, та/або культурних, та/або пізнавальних заходів, передбачених Додатком №1;
   4. на будь-які зміни тривалості, маршруту та інших параметрів туристичних послуг, що входять до складу Туристичного Продукту, якщо це пов’язано з необхідністю гарантування безпеки Туриста;
   5. подати документи на анулювання виданих Туристу туристичних віз/дозволів на в’їз до іноземної держави в разі, якщо Реалізація Туристичного Продукту не відбудеться з вини ТУРОПЕРАТОРА, через недокомплектацію групи в разі групового туру, або з інших об’єктивних причин;

4.Права Туриста
4.1. Турист має право на:

   1. необхідну і достовірну інформацію про правила в'їзду до країни (місцевості) тимчасового перебування, а також виїзду з країни (місцевості) тимчасового перебування і перебування там, про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього середовища;
   2. інформацію про наявність ліцензії у ТУРОПЕРАТОРА, необхідних дозволів, інших документів, наявність яких передбачена законодавством;
   3. інформацію про наявність фінансового забезпечення відповідальності ТУРОПЕРАТОРА у вигляді банківської гарантії, виданої банківською чи кредитною установою, назву банківської (кредитної) установи, розмір гарантії та наявність договору з такою установою;
   4. отримання комплексу туристичних послуг, передбачених Договором; іншу інформацію, отримання якої передбачене Туристом від ТУРОПЕРАТОРА чинним законодавством України;
   5. особисту безпеку, захист життя, здоров'я, прав споживача,  забезпечення яких здійснюється Туроператором та іншими суб’єктами що надають туристичні послуги;

відшкодування матеріальних і моральних збитків У випадку, визначеному у ч. 11 ст. 20 закону України «Про туризм», Туроператор виплачує Туристу компенсацію у розмірі 500 грн.

5. Вартість Туристичного Продукту та порядок розрахунків
5.1. Ціна послуг складає (Дол. США чи Евро). 
Загальна вартість послуг,  становить ціну помножену на комерційний курс Туроператора на дату фактичної оплати, на момент підписання договору становить _________________________________________________________ грн.
В тому рахунку :
Вартість послуг Туроператора складає  грн.
Вартість послуг Транспортних компаній складає грн.
Вартість послуг Страхової компанії складає грн.
Вартість послуг Турагента складаєгрн.
5.1.1. У випадку несвоєчасної чи неповної оплати за договором, ТУРОПЕРАТОР має право анулювати замовлений комплекс послуг у відповідності з умовами ануляції туру.
5.1.2 Збільшення ціни туристичного продукту, погодженої сторонами, можлива лише за умови істотної зміни обставин, передбачених ст. 20 Закону України «Про туризм».
5.2. Сторони погодили, що на дату повної оплати загальна вартість послуг для громадян України може бути змінена у напрямку зростання в залежності із змінами курсу гривні по відношенню до долара США чи Євро, оскільки загальна вартість послуг визначається шляхом множення вартості послуг, встановленої ТУРОПЕРАТОРОМ, на комерційний курс ТУРОПЕРАТОРА на дату фактичної оплати та на коригуючий коефіцієнт, встановлений ТУРОПЕРАТОРОМ.
5.3. Усі види платежів по даному Договору провадяться в національній валюті України - гривні
5.4. В момент укладення Договору Турист сплачує ______% (_____________________відсотків) від загальної вартості послуг, що складає_________ (__________________________________________).
5.5. Повна оплата Туристичного Продукту (туристичних послуг) повинна бути здійснена не пізніше ніж за _______ (____________________________) календарних днів до моменту початку Реалізації Туристичного Продукту. У виняткових випадках можуть бути узгоджені інші терміни сплати Туристичного Продукту, про що Сторонами укладається окремий Додаток до Договору. Несплата або неповна сплата вартості Туристичного Продукту в узгоджені з ТУРОПЕРАТОРОМ терміни вважається відмовою від Туристичного Продукту за ініціативою Туриста. У цьому випадку Турист відшкодовує ТУРОПЕРАТОРУ фактично завдані ним витрати за послуги, які були надані до моменту несплати остаточної суми коштів.
5.6. У випадку затримки Туристом повної сплати вартості Туристичного Продукту ТУРОПЕРАТОР залишає за собою право відміни бронювання та утримання при цьому витрат, які були понесені в зв’язку з виконанням Договору та які пов’язані з замовленням Туриста.

 

6. Умови відмови від Туристичного Продукту
6.1. Турист має право відмовитись від заброньованих туристичних послуг повністю або частково на умовах передбачених п.6.5. Договору.
6.2. Турист вправі відмовитись від виконання Договору до дати початку туристичної подорожі за умови оплати ТУРОПЕРАТОРУ фактично понесених ним витрат на послуги, замовлені та оплачені до моменту повідомлення ТУРОПЕРАТОРУ про відмову від Туристичного Продукту зі сторони Туриста.
6.3. ТУРОПЕРАТОР вправі відмовитись від виконання Договору лише за умови повного відшкодування Туристу сплачених коштів, та компенсації визначеної п.4.1 даного Договору крім випадку, коли це відбулося з вини Туриста. Випадок відмови у виконанні Договору зі сторони ТУРОПЕРАТОРА до моменту початку реалізації Туристичного Продукту не може бути підставою для подання/пред’явлення вимоги про відшкодування моральної шкоди Туристом.
6.4. У випадку відмови Туриста від Туристичного Продукту Туристу повертаються внесені ним за туристичні послуги грошові кошти з утриманням фактично здійснених Туроператором витрат у відповідності до наступних розмірів:
- В дати «високого сезону» - з 25 квітня по 10 травня, з 1 липня по 31 серпня, з 24 грудня по 10 січня., виставок, конгресів, групових заїздів витрати Туроператора складають  100% вартості замовлених послуг не залежно від дати бронювання.
- В з’язку з різними вимогами готеліввитрати Туроператора вказуються в кожному випадку в підтвердженні заявки на бронювання послуг.
- В інших випадках згідно таблиці  № 1 :
Таблиця  № 1


Термін скасування чи зміни до початку туру

витрати Туроператора

 

Від 20 до 15 днів до початку Туру

30 % вартості  замовлених послуг, але не менше 100 Євро

Від 14 до 8 днів до початку Туру

50 % вартості  замовлених послуг

Від 7 до 4 днів до початку Туру

75 % вартості  замовлених послуг

За 3 дні до початку Туру

100 % вартості  замовлених послуг

Примітка: За виїзд  з готелю раніше заброньованої дати – кошти за невикористані  доби не повертаються.

Туроператор  виступає як посередник між Туристом, з одного боку, і транспортними, страховими компаніями й іншими підприємствами, установами, які надають послуги, з іншого боку.
Вартість консульського збору, якщо документи подавалися в консульство,не повертаються.

6.5. У випадку внесення змін до підтвердженого бронювання та при умові, що такі зміни можливо здійснити, Турист  зобов'язаний здійснити оплату по відшкодуванню витрат Туроператора згідно умов цього Договору, виставлених Турагентом/Туроператором.

6.6. Турист зобов'язаний відшкодувати і інші витрати, що не вказані в пункті 6.4., та які застосовуються авіакомпаніями, перевізниками, партнерами - приймаючою стороною, згідно тарифів, тощо. У випадку якщо у заброньований Турпродукт (туристичних послуг) входять авіаквитки на регулярні авіарейси або нетипові чартерні перевезення, про що Туриста буде попереджено, до Туриста застосовуються умови продажу та ануляції таких авіаквитків, як це передбачено спеціальними тарифами авіаквитків на регулярні авіарейси або спеціальними умовами чартерних програм. При цьому слід мати на увазі, що тариф авіаквитків на чартерні авіарейси може бути таким, що не повертається.
6.7. У випадку порушення Туристами, що використовують туристичні послуги Туроператора, діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з винної особи в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування. Туроператор/Турагент в даному випадку відповідальності не несуть. Туроператор/Турагент в даному випадку не несуть відповідальності за неотримання Туристом туристиних послуг.
6.8. У випадку введення перевізниками змін тарифів авіаквитків, пов’язаних з зміною вартості палива або аеропортових послуг, Туроператор залишає за собою право змінити вартість тарифів авіаквитків для Туриста попередньо повідомивши про це Туриста.

6.9. У випадку вимоги Посольств держав слідування туристів рішення про необхідність особистої присутності туриста в Посольстві для особистої співбесіди, Туроператор має право зобов’язати Туриста у визначені Посольством терміни пройти дану співбесіду. Вартість поїздки на співбесіду оплачується з власних коштів Туриста.
6.10. У випадку прийняття посольствами чи іншими повноважними органами держав слідування Туриста рішення про невидачу йому в’їзної візи, при умові вчасно та вірно оформлених та поданих Туроператором документів, Туроператор залишає за собою право розглядати такі випадки як ануляцію заброньованих послуг та застосовувати умови передбачені п.6.4. даної Угоди. При цьому Туроператор зобов’язується максимально сприяти у відкритті візи Туристу.

7. Форс-мажорні обставини
7.1. У разі виникнення непередбачених (форс-мажорних) обставин, таких як акти органів державного управління, військові дії, повстання, революції, страйки, локаути, погодні умови, різноманітні непередбачені акти , проголошення державними органами країн надзвичайних ситуацій, дії нездоланної сили та інше, які призупиняють або роблять неможливим виконання зобов'язань за Договором, Сторони відкладають виконання умов Договору до моменту усунення форс-мажорних обставин або моменту припинення їх дії. В такому разі Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором протягом дії форс-мажорних обставин.
7.2.Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентним державним органом, або визнаний Сторонами фактичними обставинами, про що одна Сторона, на яку поширюються дії форс-мажорних обставин, має повідомити другу Сторону не пізніше трьох календарних днів з моменту виникнення або настання таких обставин.
7.3. Форс-мажорними обставинами не вважаються політичні події, виборчі процеси, банкрутства держав, тощо, якщо вони не спричинили припинення роботи державних органів, значної кількості підприємств, установ та організацій будь-якої форми господарювання.

8. Відповідальність сторін
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та / або неналежне виконання зобов'язань за Договором у відповідності до умов Договору та чинного законодавства України.
8.2. У випадку ненадання чи неналежного надання Туристу належно оплачених туристичних послуг, ТУРОПЕРАТОР зобов'язується відшкодувати йому вартість ненаданих чи неналежно наданих послуг, за винятком випадків, передбачених даним Договором.
8.3. ТУРОПЕРАТОР несе відповідальність за зберігання офіційних документів Туриста, які здаються йому для оформлення візи країни відвідування.
8.4. Туроператор не несе відповідальності за відміну рейсу або зміни часу відправлення/прибуття рейсу і пов'язані з цим зміни обсягів і термінів надання туристичних послуг оскільки Туроператор виступає в якості агента компаній-перевізників, сервісних компаній, і об’єктивно не в змозі впливати на умови і правила перевезень, що затверджені такими компаніями; правила і умови перевезень таких компаній надаються Туристу ТУРОПЕРАТОРОМ на запит, або безпосередньо надаються цими компаніями. В таких випадках відповідальність за невиконання зобов'язань, які випливають та пов'язані з транспортними перевезеннями, несуть відповідні транспортні перевізники у відповідності з внутрішніми, державними та/або міжнародними правилами перевезень. При цьому на Туроператора поширюються всі умови та обмеження відповідальності, які встановлені Правилами повітряних перевезень  пасажирів і багажу, Правилами фактичного перевізника та іншими нормативними актами в сфері перевезень.
У випадках скасування чи зміни часу відправлення та/чи прибуття регулярних рейсів, відмови у перевезенні на регулярному рейсі і пов'язаними з цим змінами тривалості і програми туру Туроператор, як агент з продажу перевезень авіакомпанії, передає претензії Туриста на розгляд авіакомпанії,  яка уклала з Туристом за посередництва Туроператора,  договір перевезення.
8.5. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за збереження особистого багажу, цінностей і документів та іншого майна Туриста протягом всього періоду поїздки, окрім випадків, передбачених Договором.
8.6. ТУРОПЕРАТОР за жодних умов і обставин не несе відповідальності за погіршення стану здоров’я, отримання фізичних травм, отримання тілесних ушкоджень будь-якого ступеня тяжкості, смерть Туриста, необхідність сплати за його медичне обслуговування, ліки, репатріацію останків, тощо. Турист підписанням цього Договору звільняє ТУРОПЕРАТОРА від будь-якої відповідальності в разі настання з Туристом будь-якої з перерахованих у цьому пункті, а також подій аналогічного типу, якщо вони виникли не з вини ТУРОПЕРАТОРА, причому така вина для висунення претензій має бути доведена у встановленому законодавством порядку.
8.7. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за невиконання умов Договору внаслідок відмови конкретного консульства/дипломатичної установи іноземної держави в оформленні Туристу візи/дозволу на в'їзд або збільшення строків оформлення зазначених документів. У випадку відмови Туристу в оформленні документів конкретним консульством/дипломатичною установою іноземної держави, Туристу повертаються кошти в розмірі, передбаченому
п.6.4 Договору
8.8. Відповідальність за наслідки, які викликані несвоєчасним прибуттям Туриста до місця початку споживання Туристичного Продукту (виїзду) – до початкуреєстрації в аеропорту, на вокзал і таке інше, - порушення Туристом правил проїзду, перевезення та зберігання багажу, а також законів і правил перебування в країні під час туристичної подорожі, завдання Туристом шкоди перевізнику або приймаючій стороні, покладається на Туриста. При цьому нез’явлення Туриста до місця початку Реалізації Туристичного Продукту в належний час вважається відмовою від Туристичного Продукту. У випадку завдання Туристом шкоди перевізнику або приймаючій стороні за межами митної території України, відшкодування завданих збитків здійснюється Туристом готівкою на місці. Турист зобов’язаний прибути в місце, визначене місцем початку Реалізації Туристичного Продукту за 2,5 години (якщо йдеться про прибуття до аеропорту з вильотом у міжнародний авіарейс) до часу вильоту вказаного у  квитку; за 1,5 години (якщо йдеться про прибуття до вокзалу з виїздом поїздом міжнародного чи внутрішньодержавного сполучення) до часу від’їзду вказаного у квитку; в інший обумовленний час (якщо йдеться про інші види транспорту).
8.9. Турист несе одноособову відповідальність за достовірність наданих про себе відомостей та інформації, за дійсність  та чинність наданих ним документів.
8.10. У випадку виникнення претензій з якості обслуговування, фактів ненадання чи неналежного надання туристичних послуг за програмою Туристичного Продукту, Турист повинен безпосередньо під час знаходження в країні перебування спочатку звернутись до керівника групи / гіда та / або представника приймаючої сторони для вирішення питання / претензії. Якщо питання / претензію вирішити не вдається, то Турист готує письмову претензію з документально підтвердженими фактами порушення умов Договору, її завіряють підписами керівник групи / гід та / або представник приймаючої сторони. Турист передає цю претензію Туроператору через Турагента протягом 14 календарних днів (встановлений ТУРОПЕРАТОРОМ відповідно до ЗУ „Про захист прав споживачів ” гарантійний термін) після завершення туристичної подорожі (але не включаючи день завершення Реалізації Туристичного Продукту). Протягом 14 календарних днів ТУРОПЕРАТОР надає Туристові вмотивовану відповідь на його претензію.
8.11. В разі ненадходження до ТУРОПЕРАТОРА претензії Туриста і також в разі відсутності у ТУРОПЕРАТОРА  претензій до Туриста по закінченні 14 календарних днів з моменту завершення Реалізації Туристичного Продукту умови Договору вважаються Сторонами виконаними в повному обсязі і без зауважень, та в подальшому не підлягають оскарженню в будь-яких інстанціях за будь-яких умов.
8.12. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за невідповідність будь-яких туристичних послуг, що входять до складу Туристичного Продукту, невиправданим очікуванням, суб’єктивній оцінці та завищеним сподіванням Туриста; а також не приймає до розгляду будь-які претензії, базовані на вищевказаних  мотиваційних критеріях. В разі невмотивованих тверджень що носять характер наклепу, прямих образ на адресу співробітників ТУРОПЕРАТОРА в претензії, інших документах, поданих Туристом до ТУРОПЕРАТОРА та зафіксованих нею як вхідна документація, співробітники ТУРОПЕРАТОРА мають право на захист своїх честі, гідності та ділової репутації, а також відшкодування моральної шкоди і матеріальних збитків з використанням вищевказаних документів як доказової бази у суді.
8.13. Передання або поступка подання/пред’явлення вимоги за цим Договором третім особам не допускаються.
8.14. Сторони домовились, що умови цього Договору є конфіденційними і не підлягають розголошенню третім особам, окрім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України або передбачених умовами Договору. Третіми особами не вважаються співробітники ТУРОПЕРАТОРА, що мають пряме відношення до виконання Договору. Сторони також домовились, що вся інформація (окрім загальновідомої), яка була отримана іншою Стороною в результаті виконання умов за Договором, в тому числі інформація, яка визнається у відповідності з чинним законодавством  як комерційна таємниця, визнається Сторонами конфіденційною та не підлягає розголошенню або використанню в цілях, які різняться від предмету Договору без письмової згоди іншої Сторони.
8.15. Турист підписанням цього Договору підтверджує, що до укладення цього Договору Туристу в повному обсязі і без зауважень від ТУРОПЕРАТОРА / Турагента була надана вся інформація, надання якої вимагається від суб’єктів туристичної діяльності України туристам чинним законодавством України, зокрема ЗУ „Про захист прав споживачів”, ЗУ „Про туризм”, іншими законами та нормативно-правовими актами України.
8.16. Турист повідомлений і своїм підписом під Договором погоджується, що в разі, якщо Туристичний Продукт передбачає проведення групового та / або автобусного туру, в разі спізнення Туриста до місця збору групи на заздалегідь обумовлений, узгоджений і оголошений керівником групи час більш ніж на 15 хвилин (включно) в будь-якому з пунктів такого збору за програмою Туристичного Продукту – Турист несе виключну і одноосібну відповідальність за здійснення подальшого транспортного обслуговування за програмою Туристичного Продукту третьою стороною та / або третіми особами, а також самостійно сплачує вказані послуги третіх сторін / третіх осіб (таксі, поїзд, рейсовий автобус, авіакомпанія, тощо). В разі наявності поважних причин для запізнення понад 15 хвилин до пункту збору групи в будь-якому з таких пунктів за програмою Туристичного Продукту, Турист зобов’язаний невідкладно повідомити про такі причини (непередбачений випадок, певні виправдовуючі запізнення обставини, тощо) керівника групи засобами телефонного зв’язку до настання оголошенного часу збору групи.

9. Термін дії Договору
9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підтвердження заявки ТУРОПЕРАТОРОМ та діє до моменту повного виконання сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.
10. Інші умови
10.1. Якість туристичних послуг повинна відповідати умовам договору, порядок і способи захисту порушених прав туристів визначаються законодавством про захист прав споживачів. Кожна із сторін може вимагати внесення змін або розірвання Договору у зв'язку з істотними змінами обставин, визначеними ЗУ «Про туризм», з яких вони виходили при укладенні Договору.
10.2. Зміни та доповнення до Договору вносяться за згодою обох сторін, що оформляються Доповненнями до Договору, які підписуються Турагентом та Туристом.
10.3.  Претензії щодо відмови у видачі візи чи недотримання строків її видачі Турист подає безпосередньо до відповідної консульської установи іноземної держави. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за пошкодження чи втрату переданих ТУРОПЕРАТОРУ документів для оформлення в’їздної візи іноземної держави, якщо такі пошкодження чи втрата сталися з вини відповідної консульської та / або дипломатичної установи іноземної держави. При споживанні Туристичного Продукту (виїзді за кордон) дітьми до 18-ти років обов’язкова наявність письмового нотаріально засвідченого дозволу батьків, що не супроводжують дитину в такій поїздці. При виїзді за кордон осіб до досягнення 18-річного віку кожна з таких осіб повинна мати або власний закордонний паспорт, або бути внесеною у встановленому законодавством порядку до закордонного паспорта того з батьків, з ким дитина виїжджає за кордон; При досягненні дитиною 5-рчіного (а в деяких випадках - 2-річного) віку, дитина обов’язково має бути у встановленому законодавством порядку внесеною в закордонний паспорт того з батьків, з ким дитина виїжджає за кордон. При досягненні 14-річного віку дитина обов’язково повинна мати власний закордонний паспорт.
10.4. Назви розділів та розбивка на пункти Договору юридичного значення не мають та використовуються сторонами лише для зручності користування текстом Договору.
10.5. Якщо один або кілька пунктів, умов, положень або тверджень Договору, відповідно до змін у чинному законодавстві України, змін у законодавствах інших держав, тощо, що вступили в дію / законну силу вже після підписання Договору, будуть визнані невідповідними нормам законодавтсва (законодавств), то решта умов, пунктів та положень Договору будуть визнані Сторонами чинними, як і Договір в цілому. 
10.6. Усі суперечності, які випливатимуть з умов цього Договору будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів в дусі прагнення до порозуміння і конструктивного діалогу. У разі недосягнення згоди сторони продовжують вирішення спору у відповідності до чинного законодавства України.
10.7. Фінансове забезпечення цивільної відповідальності ТУРОПЕРАТОРА підтверджується банківською гарантією на суму еквівалентну 20000 (двадцять тисяч) євро, яка надана банківською (кредитною) відповідно до умов Договору про надання банківської гарантії №769/11-Г від 14 жовтня 2011р.
10.9. Банківською гарантією забезпечується відповідальність ТУРОПЕРАТОРА перед Туристом згідно до Договору лише за умови виникнення обставин банкрутства чи неплатоспроможності ТУРОПЕРАТОРА, які пов'язані з необхідністю відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених Договором, що спрямовані на продаж Туристичного Продукту ТУРОПЕРАТОРОМ, вказаного у Договорі.
10.10. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.
10.11. Підписанням даного договору Турист, враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних», підтверджує що Надані туристом персональні дані для укладення та виконання  цього Договору, що зазначені в ньому та Додатках,  використовуються Турагентом/Туроператором для формування цього Договору з туристом та супровідних документів для здійснення туристичної подорожі, а також для здійснення дій, пов’язаних з виконанням цього Договору. Підписанням цього Договору   Турист надає згоду та підтверджує надання згоди особами, що подорожують з ним, на передачу його/їх персональних даних третім особам виключно з метою формування туристичного продукту та надання туристичних послуг і не можуть  використовуватись  для формування бази персональних даних чи обробки персональних даних  в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

 

„Мною отримана вся необхідна інформація, передбачена
законом України „Про туризм”

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

 


ЗА ТУРОПЕРАТОРА                                                                                                                                ТУРИСТ
Турагент:
Підпис______________________                                        Підпис_______________________


Коммерческий курс

USD/UAH 22.9000 
EUR/UAH 25.9500

Контакты

г. Одесса ул. Французкий бульвар, 8 3-й этаж (офис 301)

тел:(048)234-8031 (048)234-8039;    067-998-95-60 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.